Adatvédelem

Adatkezelési szabályzat,
adatvédelmi tájékoztató

a
BIJÓ Energia Öngyógyító Kft. internetes honlap
felhasználói, a nyújtott kezeléseket igénybevevők, valamint a Rendezvényközpont és a kávézó vendégei
részére

 

Hatályos:
2017.09.01.napjától

 

 

 

 

 

Tartalom:

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja
2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog
3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya
3.1. tárgyi hatály
3.2. területi hatály
3.3. időbeli hatály
4. Fogalmak
5. Adatvédelmi elvek
5.1. Célhoz kötöttség
5.2. Tisztességes és törvényes adatkezelés
5.3. Szükségesség, arányosság, időbeliség
5.4. Személyes adatként való minősítés
5.5. Pontosság, teljesség, naprakészség
5.6. Adatbiztonság
5.7. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
6. Az adatkezelés jogalapja, a tájékoztató megismerése, elfogadása
7. Az adatkezelő(k) megjelölése
8. A személyes adatok köre
8.1. személyes adatok
8.2. különleges adatok
8.3. technológiai adatok
9. Az érintettek/felhasználók köre
10. Azonosított adatkezelési tevékenységek és a kezelt adatok funkciók szerint
10.1. Honlap
10.1.1. elektronikus levelezés
10.1.2. törzsvásárlói kártya
10.1.3. hírlevél, direkt marketing, reklámozás, kuponakciók
10.1.4. panaszkezelés
10.1.5. profilozás, statisztika készítés
10.2. Kezelésekkel, a Rendezvényközponttal és a kávézóval kapcsolatos adatkezelések
10.2.1. kezelést igénybevevők személyes adatai
10.2.2. biztonsági kamerarendszer
11. Az adatkezelés célja
12. Az adatkezelés időtartama
13. Az érintettek joga
14. Jogorvoslat, bírósági jogérvényesítés
15. Belső adatvédelmi felelős

 

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy:

1. rögzítse a BIJÓ Energia Öngyógyító Kft. (1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100., cégjegyzékszám: 01-09-178112, adószám: 24703271-2-41, a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el; és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival, a kezelők fenntartásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek;

2. a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem);

3. közölje az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés jogalapját, ennek megfelelően, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul avagy kötelező;

4. egyértelműen és részletesen tájékoztassa az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt a Szolgáltató internetes oldalán (www.bijorendezvenykozpont.hu, és a www.bijoenenergia.hu), a kezelőkben, valamint a Rendezvényközpont és a kávézó által nyújtott szolgáltatások, elektronikus adatlapok, alkalmazások, funkciók használata során az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:

a. a kezelt személyes adatok köréről,

b. a kezelt személyes adatokról,

c. az adatkezelés céljáról,

d. az adatkezelés jogalapjáról,

e. az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,

f. az adatkezelés időtartamáról, törlési határidőkről

g. kik ismerhetik meg az adatokat.

h. az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás)

5. tájékoztassa az érintetteket a Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítójáról,

6. tájékoztassa az érintetteket a panaszkezelés folyamatáról, a jogorvoslati lehetőségekről

 

2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésénél különös tekintettel figyelembe vettük:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);

3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

3.1. Tárgyi hatály

A jelen tájékoztató hatálya a Szolgáltató honlapján elérhető, a 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100. és a 4025 Debrecen, Miklós u. 18. sz. alatt található kezelők helyszínén, valamint a 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100. sz. alatt található Rendezvényközpont és kávézó által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelésekre terjed ki.

3.2. Területi hatály

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásként nyújtja, ezért ehhez igazodva a tájékoztató a magyarországi adatkezelésekre vonatkozik.

3.3. Időbeli hatály

A jelen tájékoztató és annak minden módosítása a Szolgáltató által a honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak “közzétételétől” hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy a tájékoztató következő módosításáig érvényes. A tájékoztató mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a szolgáltatásokat biztosítja.
Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.bijoirodahaz.hu/adatvedelmi_nyilatkozat,és https://www.bijorendezvenykozpont.hu/adatvedelem

 

4. Fogalmak

4.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

4.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

4.3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4.4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

4.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

4.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

4.9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

4.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

4.11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

4.12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

4.13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

4.14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

4.15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

4.16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

4.17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

4.18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

4.19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4.20. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

 

5. Adatvédelmi elvek

 

5.1. Célhoz kötöttség

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

5.2. Tisztességes és törvényes adatkezelés

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

5.3. Szükségesség, arányosság, időbeliség

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

5.4. Személyes adatként való minősítés

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

5.5. Pontosság, teljesség, naprakészség

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

5.6. Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy a fenti törvények és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a fenti törvények, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5.7. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:
– a kezelt személyes adatok köréről, és a személyes adatokról;
– az adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
– az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről;
– az adatkezelés időtartamáról;
– kik ismerhetik meg az adatokat;
– az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségekről.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma

6. Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bek. szerint:

„Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).”

Tájékoztatjuk a honlap Felhasználóit, a kezelések Igénybevevőit, valamint a Rendezvényközpont és a kávézó vendégeit, hogy az adatkezelésre a szolgáltatás igénybevétele céljából az Érintettek/Felhasználók/Igénybevevők önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló regisztráció során tett beleegyező nyilatkozata, (kezelőbe, ill. a Rendezvényközpontba és a kávéházba történő belépés esetén ráutaló magatartása) alapján kerül sor. A honlapon tett nyilatkozat tartalmazza, hogy a Felhasználók/Igénybevevők megismerték az adatvédelmi tájékoztatót, és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az oldal használata során az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintettek előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása. Ezen adatkezelések egyike sem tekinthető törvényi kötelezettségen alapuló ún. kötelező adatkezelésnek.

Azon esetek sem minősülnek kötelező adatkezelésnek, amelyek során a online felületek, alkalmazások, funkciók használatához – csillaggal jelölve – kötelezően kérjük a személyes adatot igénylő mezők kitöltését az érintettektől. Az ilyen adatszolgáltatás a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Ezen adatkezelések is az érintettek hozzájárulásán alapulnak, az érintettek dönthetnek a csillaggal megjelölt adatmezők üresen hagyása, az adott funkció kihagyása, avagy e képen a szolgáltatásról való lemondás mellett.

 

7. Az adatkezelő(k) megjelölése

A Szolgáltató a honlapjához és a biztonsági kamerarendszer működtetéséhez kapcsolódó adatkezelések tekintetében a:

BIJÓ Energia Öngyógyító Kft.

Székhely: 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100.
Cégjegyzékszám: 01-09-178112
Adószám: 24703271-2-41.
Adatvédelmi nyilvántartás szerinti azonosító: NAIH-75175/2014

 

8. A személyes adatok

8.1. Személyes adatok

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy honlapunkon csak és kizárólag személyes adatokat kérünk, kezelünk.
A Felhasználó döntése alapján megadható adatok:
• név
• cégnév
• e-mail cím
• cím
• telefon

8.2. Különleges adatok

Szolgáltatásaink igénybevétele során különleges adat megadására nincsen szükség. (Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy saját profiljukba ne rögzítsenek, vagy töltsenek fel különleges adatot, vagy ezt tartalmazó dokumentumot. A Szolgáltató az ilyen adatok feltöltése esetén kizárja felelősségét.)

8.3. Technológiai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

• a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

• Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

• A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

9. Az érintettek/felhasználók köre

Az érintettek köre:

• a honlap internetes látogatói
• a honlap regisztrált Felhasználói
• a törzsvásárlói programban résztvevők
• a hírlevél szolgáltatásra jelentkezők
• a direkt marketing levélre, elektronikus reklámra jelentkezők
• akcióban/kuponakcióban/versenyben résztvevők
• a Rendezvényközpont látogatói
• a kávéház látogatói

10. Azonosított adatkezelési tevékenységek és a kezelt személyes adatok funkciók szerint:

10.1. Honlap:

 

10.1.1. Elektronikus levelezés

A Felhasználóknak a saját profilon belül lehetőségük van elektronikus (zárt rendszerű) levelezést folytatni a Szolgáltató ügyfélszolgálatával.

 

 

10.1.2. Törzsvásárlói kártya

Amennyiben üzletszabályzatunk szerint valamely Felhasználónkat törzsvásárlónak minősítjük, a törzsvásárlói kártyához a következő adatok megadására van szükség:

• név:
• cím:
• törzsvásárlói azonosító
• érvényesség ideje
• aláírás (?)

 

10.1.3. Hírlevél, direkt marketing, reklámozás, kuponakció

A honlap Felhasználói feliratkozhatnak hírlevél, direkt marketing, reklám, kuponakciós szolgáltatásunkra.

A feliratkozáshoz a következő adatokat adhatják meg:

• e-mail cím

A leiratkozás: a hírlevélben megadott linkre kattintva iratkozhat le a felhasználó.

10.1.4. Panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra (info@bijoirodahaz.hu) küldött e-mailben avagy a honlap panaszfogadásra megjelölt elektronikus űrlapját kitöltve juttathatják el a Szolgáltatóhoz.

Mindkét esetben a következő adatokat szükséges megadni:
• név
• e-mail cím
• telefonszám
• a panasz leírása
o foglalás azonosítószáma
o dátum
o igénybe vett szolgáltatás, kezelő
o a panasz lényege

10.1.5. Profilozás, statisztika készítés

A Szolgáltató a Felhasználó vásárlási adatairól, szokásairól statisztikát készít, profilozza, abból a célból, hogy a Felhasználó részére személyes preferenciáit figyelembe véve a szolgáltatás használata során további szolgáltatásokról, akciókról információt nyújtson, a szolgáltatások igénybevételét megkönnyítse, kényelmesebbé, egyszerűbbé tegye.

 

 

 

10.2. Kezelésekkel, a Rendezvényközponttal és a kávézóval kapcsolatos adatkezelések

10.2.1. A kezelést igénybevevők személyes adatai

A kezelés során a kezelőkkel esetlegesen megosztott különleges adatokat a Szolgáltató nem kezeli.

Tájékoztatjuk a kezelések igénybevevőit, hogy a kezelőket tájékoztattuk az adatvédelmi elvekről, valamint a jelen tájékoztató részletszabályairól.

10.2.2. Biztonsági kamerarendszer

A BIJÓ Energia Öngyógyító Kft. bejáratánál, valamint a portai előtérben biztonsági kamerarendszer működik kezelések igénybevevőinek, és Szolgáltató munkatársainak, a kezelőknek, valamint a Rendezvényközpont és a kávézó vendégei személyi és vagyoni biztonságának védelme és megőrzése érdekében. A kezelőkben, avagy az öltőző helyiségekben kamera rendszert nem működtetünk! A biztonsági kamera működtetéséről az egység bejáratánál, valamint a portán belül is a figyelem felhívásra alkalmas módon, jól láthatóan kihelyezett táblával tájékoztatjuk. A belépés ráutaló magatartásnak, a felvételekhez való készítéshez, a tároláshoz való hozzájárulásnak tekintendő.
.

 

11. Az adatkezelés célja

A 10. pont alatt felsorolt adatkezelések célja, hogy a kezelést igénybevevők, valamint a Rendezvényközpont és a kávézó vendégei a Szolgáltató által nyújtott, kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásokat minél magasabb színvonalon, a legteljesebb mértékben tudják igénybe venni. Ezen adatkezelési cél mindaddig fennmarad, ameddig a kezelést igénybevevő a honlapon a profilját saját maga, avagy a rendszer azt automatikusan nem törli.

 

12. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásáig lehet kezelni, kivéve a hatósági felé történő adatközléseket.

Az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó határidők:
– leiratkozásig
– inaktivitásig

 

13. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

14. Jogorvoslat, bírósági jogérvényesítés

1. Amennyiben az érintett a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

2. Az érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. Belső adatvédelmi felelős

A BIJÓ Energia Öngyógyító Kft. adatvédelmi felelőse: Som Anita

Elérhetősége:
a) Tel: +36 30 634 6053
b) E-mail: som@bijoenergia.hu

 

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.